0sBLE4

ฮีเลียม Helium (HE)

 

        

**ประกาศเนื่องจากมีปัญหาจากการนำเข้าก๊าซฮีเลี่ยม ทางผู้นำ
มีการปรับราคาขึ้นจากเดิมสูงมาก ทางร้านจึงมีความจำเป็นที่
จะต้องปรับราคา ขออภัยมานะที่นี้ด้วย

 

                 
         ถังเหล็กฮีเลี่ยม 0.5 คิวทรงผอม
ความจุ 3.4 ลิตร(0.5 ล.บ) 
ความสูงรวมหัววาล์ว  58 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. 
น้ำหนักถัง 7 กก. 
ราคาถัง 2,300 บาท 
ราคาก๊าซ 900 บาท 
         ถังเหล็กฮีเลี่ยม 0.5 คิวทรงอ้วน
ความจุ  3.4 ลิตร(0.5 ลบ.)
ความสูงรวมหัววาล์ว  44 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 ซม. 
น้ำหนักถัง 8 กก. 
ราคาถัง 2,300 บาท 
ราคาก๊าซ 900 บาท 
                                 
               ถังเหล็กฮีเลี่ยมขนาด 1.5 คิว
ความจุ 10 ลิตร(1.5 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว 94 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ซม.
น้ำหนักถัง 17 กก.
ราคาถัง 3,200 บาท
ราคาก๊าซ 1,900 บาท
            ถังเหล็กฮีเลี่ยมขนาด 2.0 คิว
ความจุ 13.4 ลิตร(2.0 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว 96 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16.54 ซม.
น้ำหนักถัง 21 กก.
ราคาถัง 3,500 บาท
ราคาก๊าซ 2,200 บาท
                               
          ถังเหล็กฮีเลี่ยม ขนาด 3 คิว
ความจุ 20 ลิตร(3.0 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว 112 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 17 ซม.
น้ำหนักถัง 27.5 กก.
ราคาถัง 4,000 บาท
ราคาก๊าซ 3,200 บาท
           ถังเหล็กฮีเลี่ยมขนาด 6 คิว
ความจุ 47 ลิตร(6.0 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว 150 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 23.27 ซม.
น้ำหนักถัง 48-52 กก.
ราคาถัง 5,000 บาท
ราคาก๊าซ 6,500 บาท

                                       

                  ถังเหล็กฮีเลี่ยมขนาด 7 คิว
 ความจุ 47 ลิตร(7.0 ลบ.ม) 
 ความสูงรวมหัววาล์  150 ซม.
 เส้นผ่าศูนย์กลาง  25.27 ซม.
 น้ำหนักถัง  48-52 กก.
 ราคาถัง  5,000 บาท
 ราคาก๊าซ  12,500 บาท

 

 

 

 เกจ์เติมโปร่งแบบ 2 หัว
 เติมโปร่งยางและฟอย
   ราคา 2,300 บาท
  เกจ์เติมโปร่งแบบหัวเดี่ยว
 เติมโปร่งยางได้อย่างเดียว
        ราคา 1,800 บาท 

Visitors: 32,846