ก๊าซมิกซ์(ก๊าซผสม)

 

ข้อดีของการใช้ก๊าซผสม Mixed
ตรางเปรียบเทียบการใช้ก๊าซผสม Mixed
โลหะ แก๊สปกคลุม การใช้งาน
เหล็กกล้า
คาร์บอน
75%Argon + 25% CO2

เชื่อมงานบางกว่า 3.2
มม.ความเร็ว
เชื่อมสูงไม่
หลอมทะลุการบิดตตัว
และสะเก็ดกระเด็นน้อย 

75%Argon + 25% CO2 งานเชื่อมหนากว่า 3.2 มม.มี
สะเก็ดกระเด็นน้อย งานเชื่อม
สะอาดควบคุมแนวเชื่อมในท่า
เชื่อมขึ้นและเชื่อมเหนือศรีษะ
ได้ดี 
CO2 การหลอมลึกและความเร็ว
ในการเชื่อมสูง
สแตนเลส 75%Hulium + 25 Argon

ในการละลายลวดเชื่อมแบบ
Short Circuit ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการต้าน ทานการกัดกร่อน
และไม่มีการกัดขอบแนวเชื่อม
และมีการบิดตัวน้อย

Argon + 25%CO2
98 - 99% Argon +
1 - 2%Oxygen
ให้การละลายลวดเชื่อมแบบ
สเปย์ความเสถียรของอาร์คดี
ควบคุม แนวเชื่อมได้ง่าย
ลวดเชื่อมไหลตัว 
ได้ดีขึ้น 
อลูมิเนีย
ทองแดง
Argon หรือ Argon + Hulium
(25%Argon + 75%Hulium)
(35%Argon + 65%Hulium)

อาร์กอนให้ผลดีกับงานที่ไม่
หนามากนักส่วนงานที่หนาเกิน
3.2มม.การใช้แก๊สผสม
อาร์กอน+ฮีเลี่ยมจะให้
ผลดีกว่า
การใช้อาร์กอนอย่าง เดียว

 

 ข้อดีของการใช้ก๊าซผสม Mixed
   ตรางเปรียบเทียบการใช้ก๊าซผสม Mixed
   โลหะ
       แก๊สปกคลุม
         การใช้งาน

 

เหล็กกล้าคาร์บอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 สแตนเลส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อลูมิเนียมทองแดง


 

 75% Argon + 25% CO2

 

 75% Argon + 25% CO2

 

 

  CO2

 

 

   75% Hulium + 25 Argon   Argon + 25% CO2

 

 

 98 - 99% Argon + 1 - 2% Oxygen 

 

 

Argon หรือ Argon + Hulium (25% Argon + 75% Hulium)( 35% Argon  + 65% Hulium)  
 
 เชื่อมงานบางกว่า 3.2 มม.ความเร็ว เชื่อมสูงไม่หลอมทะลุการบิดตตัวและสะเก็ดกระเด็นน้อย 

 

 งานเชื่อมหนากว่า 3.2 มม.มีสะเก็ด กระเด็นน้อย งานเชื่อมสะอาด ควบคุมแนวเชื่อมในท่าเชื่อมขึ้น  และ เชื่อมเหนือศรีษะได้ดี 

 

การหลอมลึกและความเร็วในการ เชื่อมสูง 

 

 ในการละลายลวดเชื่อมแบบShort Circuit ไม่ส่งผลกระทบต่อการต้าน ทานการกัดกร่อน และไม่มีการกัดขอบแนวเชื่อม และมีการบิดตัวน้อย

 

 

 ให้การละลายลวดเชื่อมแบบสเปย์ความเสถียรของอาร์คดี ควบคุม แนวเชื่อมได้ง่าย ลวดเชื่อมไหลตัว ได้ดีขึ้น 

 

 

 อาร์กอนให้ผลดีกับงานที่ไม่หนามากนักส่วนงานที่หนาเกิน 3.2มม.  การใช้แก๊สผสมอาร์กอน+ฮีเลี่ยมจะให้ผลดีกว่าการใช้อาร์กอนอย่าง เดียว 
 

 

 

Visitors: 58,872