0sBLE4

ระบบเดินท่อก๊าซ/ไลน์  ติดต่อขอใบเสนอราคาที่ patthawan.nhupan030@gmail.com

ราคาอยู่ที่หน้างานของแต่ละสถานที่                -               
ก่อนการทำงานทางเราจะมีทีมงานไปประเมิณ                -
และวางแผนงานที่หน้างานก่อนสรุปและเสนอราคา                -
 
ติดต่อสอบถามได้ที่
 โทร : 02-0758953 มือถือ : 081-616 3045 , 081- 819 7196
 ID Line : 0816163045
 
 ทีมงานได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม
 
 
 การไลน์ระบบท่อแก๊สเราทำกันเป็นระบบ
 ได้รับการฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัย 
  พิสูจน์ด้วยผลงานหลากหลาย ราคาไม่แพง 
  เกินความจริง 
 
 
 
 
ระบบเดินไลน์สำหรับบมผลไม้ด้วยแก๊ส
 เอทิลีน ข้อดีคือ ผลไม้จะไม่มีกลิ่นแก๊สติด
 
 
 
 
 
 
Visitors: 32,835